دانلود پاورپوینت سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان - 53 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان - 53 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیر تحول محابس( زندانها) و قوانین آن در افغانستان - 53 اسلاید

 

 

 

 

 

تعریف زندان:

خطط مقریزی

.1زندان عبارت است از اینکه شخص بازداشت شده از تصرف های خود خواه و آزادانه ممنوع گردد.اینجا هم مشاهده کنید